• nl
14 september 2021

Intrekking vergunning boeren volstrekt onacceptabel

Het advies van de landsadvocaat om de vergunning in te trekken van boeren om zo de stikstofcrisis op te lossen, is voor de Nederlandse Zuivel Organisatie volstrekt onacceptabel. Het ministerie van LNV doet er goed aan dit advies naast zich neer te leggen.

“Dit advies zet de bijl aan de fundamentele rechten van burgers in Nederland. Vergunningen zijn voor ons allemaal de basis om activiteiten te ontplooien. Daarop nemen ondernemers investeringsbeslissingen. Het afpakken van vergunningen betekent het acute einde van deze familiebedrijven. Dat is geen manier om de stikstofproblematiek op te lossen”, reageert Oscar Meuffels, directeur van de NZO.

Ook de vorige week bekend geworden plannen van de ministeries van LNV en Financiën om melkveebedrijven te onteigenen, zijn geen oplossing. Die leiden tot afbraak van de sector en bieden geen enkel perspectief voor melkveehouders en hun gezinnen.

De Nederlandse Zuivel Organisatie onderschrijft de noodzaak om de stikstofuitstoot aan te pakken. Zij heeft daarom dit voorjaar samen met andere partijen in de zuivelketen een investeringsagenda opgesteld, gericht op de toekomst van de melkveehouderij. Die pakt niet alleen de stikstofproblematiek aan, maar houdt ook rekening met neveneffecten voor milieu, energie en klimaat. De plannen zijn doorgerekend en laten zien dat de reductiedoelstellingen van de stikstofwet met technische maatregelen gehaald kunnen worden.

Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy