• nl
28 juni 2019

Nadere uitwerking klimaatakkoord mede bepalend voor realiseren ambities

De belangenorganisaties van melkveehouders (LTO Nederland, NMV, NAJK) en
zuivelondernemingen (NZO) stellen vast dat het kabinet op een aantal punten afwijkt van het eerdere Ontwerp Klimaatakkoord, waarin ook de voorstellen van de zuivelpartijen zijn opgenomen. Die voorstellen hebben de steun van alle deelnemende partijen aan de Klimaattafel Landbouw & Landgebruik.
In het ontwerpakkoord is onder meer aangegeven om de CO2-uitstoot in de veenweiden
gebiedsgericht aan te pakken, door de komende twee à drie jaar per gebied te onderzoeken welke
maatregelen voor elk gebied het meest effectief zijn. Het kabinet wil echter met onmiddellijke ingang
maatregelen nemen; zonder te weten of dat leidt tot het gewenste effect. Een zorgvuldig
gebiedsproces met alle belanghebbenden is noodzakelijk voor een breed draagvlak.

Advies Commissie Grondgebondenheid

Tot teleurstelling van de zuivelsector schaart het kabinet zich niet achter het advies van de
Commissie Grondgebondenheid dat met steun van de voltallige Klimaattafel Landbouw en
Landgebruik was opgenomen in het Ontwerp Klimaatakkoord. Deze commissie was destijds zeer
breed samengesteld, inclusief vertegenwoordigers van de rijksoverheid, de provincies en natuur- en
milieuorganisaties. In het belang van een toekomstbestendige en maatschappelijk gedragen
melkveehouderij blijven de zuivelsector en alle andere betrokkenen zich inzetten om het advies uit
te voeren.

Financiële steun

De zuivelsector is het kabinet erkentelijk voor de toegezegde extra financiële steun om de uitstoot
van broeikassen in de melkveehouderij te verminderen. Het is nog niet duidelijk of de toegezegde
bedragen voldoende zijn om de ambities waar te maken. Dat hangt ook af op welke wijze de
middelen kunnen worden besteed en of bestaande regelingen (financierings-, investerings- en fiscale
instrumenten) kunnen worden aangewend. Ook de invulling en uitwerking van de in het akkoord
aangegeven noodzakelijke aanpassingen van wet- en regelgeving zal mede bepalend zijn om de
beoogde reductie in de melkveehouderij te kunnen realiseren.

Realistisch sectorplan

De zuivelorganisaties nemen klimaatmaatregelen. Daarom presenteerden zij eind vorig jaar een
eigen plan van aanpak om broeikasgassen te reduceren. Bij de analyse van het ontwerpakkoord
noemde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat plan realistisch. Rekening houdend met de
specifiek door het kabinet aangekondigde maatregelen, zullen de zuivelorganisaties met alle partijen
het eigen plan van aanpak ter hand nemen met de daarin overeengekomen rollen en
verantwoordelijkheden.

Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy