• nl
03 april 2018

Zuivelsector committeert zich aan klimaatopgave

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLi) heeft een advies uitgebracht: Duurzaam en gezond: Samen naar een houdbaar voedselsysteem.

De Nederlandse zuivelsector is al jaren voorloper op het gebied van duurzaamheid. De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) onderschrijft het belang van de klimaatopgave die volgt uit het internationale Klimaatakkoord van Parijs en ondersteunt de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Binnen de klimaatdoelstellingen is het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen het primaire doel. De komende maanden zal duidelijk worden op welke wijze deze broeikasgasreductie voor zowel de agrarische sector als andere sectoren zoals energie, bouw en transport, kan worden gerealiseerd.

Technische maatregelen of het terugbrengen van de veestapel zijn voorbeelden van middelen die kunnen worden ingezet om het primaire doel – broeikasgasreductie – te behalen. De NZO deelt de mening van het kabinet, zoals verwoord in het regeerakkoord, dat technische maatregelen (zoals mestverwerking en voedselmix) sterk de voorkeur hebben boven volumebeperkende maatregelen om de klimaatdoelen te bereiken.

De NZO is voorstander van het maken van duidelijke afspraken over klimaatdoelstellingen die voor iedereen gelden en om deze vast te leggen in bijvoorbeeld een Klimaatwet.

Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy