Feiten & Cijfers

Algemeen

 • Brochure | Zuivel in cijfers

  De publicatie Zuivel in cijfers geeft op hoofdlijnen een overzicht van de cijfermatige ontwikkelingen op de nationale en internationale zuivelmarkt.

 • Poster | Nederland zuivelland

  Het Nederlands landschap wordt voor een belangrijk deel bepaald door de melkveehouderij.

 • Poster | Trots op melk

  LTO Nederland en de NZO hebben alle aspecten die de Nederlandse zuivel zo bijzonder maakt, verzameld in de poster ‘Trots op Melk’. De poster laat zien wat melkveehouders in Nederland samen met de zuivelondernemingen hebben bereikt op het gebied van voeding, economie, kwaliteit en duurzaamheid.

 • Rapport | De Kracht van Zuivel

  De kracht van zuivel is het rapport over het economisch en maatschappelijk belang van de zuivelsector.

Duurzaam – Dierenwelzijn

 • Factsheet | Diergezondheidsmonitoring

  Melkveehouders mogen alleen melk leveren van gezonde koeien. De melkveehouder is verplicht om de gezondheid en welzijn van zijn melkkoeien te monitoren. In Nederland zijn er drie monitoringssystemen ontwikkeld, gebaseerd op Europese wetgeving en eisen van de zuivelsector.

 • Factsheet | Huisvesting

  Wanneer de koeien in Nederland niet in de wei staan, staan ze in een stal. Voldoende licht, lucht en ruimte, gecombineerd met een goede hygiëne, zijn van belang voor de gezondheid en welzijn van de koe. Bij de inrichting van stallen wordt hier rekening mee gehouden en is er dus veel aandacht voor het comfort van de koe.

 • Factsheet | Kalveren

  Het kalf hoort bij de melkveehouderij: een koe geeft pas melk als haar eerste kalfje geboren is. Regelmatig is er discussie over het verblijf van de kalf bij de koe. Voor de zuivelsector staat de gezondheid van het kalf centraal

 • Factsheet | Relatie dierenarts

  In de melkveehouderij is er een nauwe samenwerking tussen de melkveehouder en de dierenarts. Zij werken samen aan de continue verbetering van diergezondheid en dierenwelzijn op het melkveebedrijf.

 

 • Factsheet | Weidegang

  Voor de zuivelindustrie is het behoud van weidegang belangrijk. De koe kenmerkt het Nederlandse landschap en burgers hechten veel waarde aan koeien in de wei. Weidegang levert bovendien een bijdrage aan het natuurlijk graasgedrag van koeien.

 • Infographic | Gezonde melkketen

  Elke dag zorgen Nederlandse melkveehouders en zuivelondernemingen voor gezonde en duurzame zuivelproducten.

 • Infographic | Wat eet een koe

  Gras, soja, mais en hoeveel dan? Het is een vraag die veel mensen bezighoudt: wat eet een koe nu precies op een dag? De Nederlandse Zuivelorganisatie maakte een infographic om dat in beeld te brengen. Het antwoord: een koe eet vooral heel veel!

 • Video | Verplichting weidegang

  Alle zuivelondernemingen die zijn aangesloten bij de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) zijn een voorstander van weidende koeien. Daarom stimuleren zuivelbedrijven hun veehouders om de koeien te laten weiden. Zo betalen diverse zuivelondernemingen een extra ‘weidepremie’ aan hun melkveehouders wanneer zij hun koeien in de wei laten grazen. Deze en andere stimulerende activiteiten moeten er voor zorgen dat weidegang in Nederland behouden blijft op het niveau van 2012. Daarom is de zuivelsector tegen een verplichting van weidegang in de wet.

Duurzaam – Milieu

 • Brochure | Milieueffect zuivelvervanging

  Met behulp van het programma Optimeal® is aangetoond dat er nauwelijks milieuwinst te behalen is bij vervanging van zuivel in de voeding van volwassen Nederlandse mannen en vrouwen.

 • Factsheet | Broeiskasgassen

  De mondiale uitstoot van broeikasgassen zorgt voor een versterkt broeikasgaseffect en daarmee voor een stijging van de temperatuur op aarde. Via de Duurzame Zuivelketen treffen zuivelondernemingen (NZO) en melkveehouders (LTO) samen op verschillende manieren maatregelen om die uitstoot te verlagen.

 • Factsheet | Verantwoorde soja

  De Nederlandse zuivelketen gebruikt sinds 2015 100% verantwoorde soja voor het veevoer van melkkoeien. De soja die Nederlandse melkveehouders gebruiken, is geheel afgedekt met certificaten voor verantwoorde soja.

Voeding

 • Factsheet | Aanbevelingen zuivel

  Melk en zuivelproducten behoren tot de basisvoedingsmiddelen. Dankzij de hoge ‘nutriëntendichtheid’ leveren melk en melkproducten veel belangrijke voedingsstoffen en relatief weinig energie. Melk, yoghurt en kaas staan daarom in de Schijf van Vijf.

 • Factsheet | Diabetes richtlijnen

  In de Voedingsrichtlijn diabetes van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) wordt het belang van de kwaliteit van voeding en een gezond voedingspatroon benadrukt. Het advies om de consumptie van verzadigd vet te beperken blijft gelden, maar er wordt een expliciete uitzondering gemaakt voor (volle) zuivelproducten.

 • Factsheet | Sustainable diet

  Om de groeiende wereldbevolking op een verantwoorde manier te kunnen voeden, hebben we duurzaam en gezond voedsel nodig. Onderzoeken van de Wereldvoedselorganisatie (FAO) en het Wereld Natuur Fonds (WNF) laten dan ook zien dat zuivel heel goed past in een duurzaam, gezond en betaalbaar voedingspatroon.

 • Video | Voedingsexperts over zuivel

  Vier vooraanstaande voedingsexperts geven hun visie op melk en zuivelproducten in onze voeding: diëtist en leefstijlcoach Yneke Vocking, sportdiëtist Gunilla Boomsma, diëtist Elly Kaldenberg en voedingskundige Suzan Tuinier. Wat vinden zij dat je dagelijks nodig hebt? Hoe kijken zij aan tegen negatieve berichten over zuivel in de media? En welke producten adviseren ze aan sporters?

Kwaliteit

 • Brochure | Gegarandeerde kwaliteit

  Nederlandse zuivelondernemingen leveren 365 dagen per jaar zuivelproducten van uitstekende kwaliteit. Zij beschikken over een uniek ketenkwaliteitssysteem, dat gericht is op het voorkomen van incidenten. In alle schakels van de zuivelketen werken bedrijven intensief samen om de kwaliteit te handhaven en waar mogelijk te verbeteren. In elke schakel is onafhankelijk en deskundig toezicht. Van gras tot glas worden zo de kwaliteit en de veiligheid van elke druppel melk geborgd.

 • Factsheet | Antibiotica

  De basis voor zuivelproducten is veilige melk van gezonde koeien . Melkveehou-  ders gebruiken antibiotica zeer zorgvuldig, wat betekent dat er behandeld wordt volgens een bedrijfsbehandelplan en de voorschriften van de dierenarts.

 • Factsheet | Controle

  De melkveehouder is dagelijks bezig met de gezondheid en het welzijn van zijn koeien. Ook zuivelondernemingen vinden diergezondheid en dierenwelzijn erg belangrijk, daarom worden alle melkveebedrijven hierop gecontroleerd.

 • Infographic | Antibioticagebruik

  De Nederlandse zuivelsector hecht veel waarde aan een verantwoord gebruik van diergeneesmiddelen in de melkveehouderij. Door de goede samenwerking met andere partijen in de keten, waaronder de dierenarts, is het gebruik van antibiotica de afgelopen jaren sterk afgenomen.

Markt

 • Brochure | Circulaire economie

  Een verkenning van de circulaire economie in de zuivelsector.

 • Factsheet | Brexit

  Groot Brittannië is een grote markt en een belangrijke exportbestemming voor Europese zuivel. Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie kan grote invloed hebben. Een ‘harde’ Brexit is nadelig voor de Nederlandse zuivelsector.

 • Factsheet | Circulaire economie

  De zuivelsector werkt al jaren aan processen en technieken die circulair zijn. Hoewel nog lang niet de gehele keten circulair is, zijn er wel sprekende voorbeelden van een circulaire zuiveleconomie.

 • Factsheet | Prijsschommelingen

  Prijsschommelingen als gevolg van veranderingen in vraag en aanbod komen in alle markten voor. Als gevolg van de hervorming van het landbouwbeleid in de EU is de prijsvolatiliteit in de zuivel vanaf 2007 verder toegenomen. De huidige internationale zuivelmarkt wordt gekenmerkt door langdurig tegenvallende prijsontwikkelingen als gevolg van een ruim aanbod van melk wereldwijd en een wat achterblijvende vraag naar zuivelproducten. De zuivelindustrie en de melkveehouderij maken een moeilijke periode door. Het daadwerkelijke einde daarvan is nog niet in zicht, hoewel de bodem bereikt lijkt te zijn. De lange termijn vooruitzichten voor de internationale zuivelmarkt zijn goed. Nederland kan daarvan op termijn profiteren, want Nederlandse zuivel is onderscheidend op de wereldmarkt.