Feiten & Cijfers

Algemeen

 • Brochure | Zuivel in cijfers

  De brochure ‘Zuivel in cijfers’ geeft op hoofdlijnen een overzicht van de cijfermatige ontwikkelingen op de nationale en internationale zuivelmarkt, onderverdeeld in de vier kernthema’s voeding, economie, kwaliteit en duurzaamheid.

 • Poster | Nederland zuivelland

  Het Nederlands landschap wordt voor een belangrijk deel bepaald door de melkveehouderij. Op de poster ‘Nederland Zuivelland’ is de verspreiding van de melkveehouders en zuivelfabrieken te zien, alsmede andere interessante cijfers over de zuivelsector.

 • Poster | Trots op melk

  LTO Nederland en de NZO hebben alle aspecten die de Nederlandse zuivel zo bijzonder maakt, verzameld in de poster ‘Trots op Melk’. De poster laat zien wat melkveehouders in Nederland samen met de zuivelondernemingen hebben bereikt op het gebied van voeding, economie, kwaliteit en duurzaamheid.

Duurzaam – Dierenwelzijn

 • Factsheet | Antibiotica

  De basis voor zuivelproducten is veilige melk van gezonde koeien. Melkveehouders gebruiken antibiotica zeer zorgvuldig, wat betekent dat er behandeld wordt volgens een bedrijfsbehandelplan en de voorschriften van de dierenarts. Dit wordt uitgelegd in de factsheet ‘Antibiotica’.

 • Factsheet | Diergezondheidsmonitoring

  Melkveehouders mogen alleen melk leveren van gezonde koeien. In de factsheet ‘Diergezondheidsmeting’ wordt uitgelegd dat de melkveehouder verplicht is om de gezondheid en welzijn van zijn melkkoeien te monitoren. Er wordt ingegaan op de monitoringsystemen die ontwikkeld zijn en hoe de controle hierop is.

 • Factsheet | Huisvesting

  Wanneer de koeien in Nederland niet in de wei staan, staan ze in een stal. In de factsheet ‘Huisvesting’ wordt uitgelegd dat voldoende licht, lucht en ruimte, gecombineerd met een goede hygiëne, van groot belang zijn voor de gezondheid en welzijn van de koe. Bij de inrichting van stallen wordt hier rekening mee gehouden en is er dus veel aandacht voor het comfort van de koe.

 • Factsheet | Kalveren

  Het kalf hoort bij de melkveehouderij: een koe geeft pas melk als haar eerste kalfje geboren is. Regelmatig is er discussie over het verblijf van de kalf bij de koe. Voor de zuivelsector staat de gezondheid van het kalf centraal. In de factsheet ‘Kalveren’ wordt uitgelegd wat de zuivelsector hier allemaal voor doet.

 • Factsheet | Relatie dierenarts

  In de melkveehouderij is er een nauwe samenwerking tussen de melkveehouder en de dierenarts. Zij werken samen aan de continue verbetering van diergezondheid en dierenwelzijn op het melkveebedrijf. Dit wordt uitgelegd in de factsheet ‘Relatie Dierenarts’.

 

 • Factsheet | Weidegang

  Voor de zuivelindustrie is het behoud van weidegang belangrijk. De koe kenmerkt het Nederlandse landschap en burgers hechten veel waarde aan koeien in de wei. Weidegang levert bovendien een bijdrage aan het natuurlijk graasgedrag van koeien. In de factsheet ‘Weidegang’ wordt uitgelegd wat weidegang inhoudt en welke initiatieven er zijn opgericht om weidegang aan te moedigen.

 • Infographic | Antibioticagebruik

  De Nederlandse zuivelsector hecht veel waarde aan een verantwoord gebruik van diergeneesmiddelen in de melkveehouderij. In de infographic ‘Antibioticagebruik’ is te zien dat door de goede samenwerking met andere partijen in de keten, waaronder de dierenarts, het gebruik van antibiotica bij koeien de afgelopen jaren sterk is afgenomen.

 • Infographic | Gezonde melkketen

  Elke dag zorgen Nederlandse melkveehouders en zuivelondernemingen voor gezonde en duurzame zuivelproducten. In de infographic ‘Gezonde Melkketen’ wordt op een schematische manier uitgelegd wat er allemaal gedaan wordt het krijgen van de beste kwaliteit zuivel.

 • Infographic | Wat eet een koe

  Gras, soja, mais en hoeveel dan? Het is een vraag die veel mensen bezighoudt: wat eet een koe nu precies op een dag? In de infographic ‘Wat eet een koe?’ van de NZO wordt dat in beeld gebracht. Het antwoord: een koe eet vooral heel veel!

 • Video | Verplichting weidegang

  Alle leden van de NZO zijn een voorstander van weidende koeien. Daarom stimuleren zuivelbedrijven hun veehouders om de koeien te laten weiden. In deze video wordt ingegaan met welke activiteiten zuivelbedrijven er voor zorgen dat weidegang in Nederland behouden blijft op het niveau van 2012 en waarom de zuivelsector tegen een wettelijke verplichting van weidegang is.

Duurzaam – Milieu

 • Factsheet | Broeikasgassen

  De mondiale uitstoot van broeikasgassen zorgt voor een versterkt broeikasgaseffect en daarmee voor een stijging van de temperatuur op aarde. In de factsheet ‘Broeikasgassen’ wordt uitgelegd hoe via de Duurzame Zuivelketen zuivelondernemingen (NZO) en melkveehouders (LTO) samen op verschillende manieren maatregelen treffen om die uitstoot te verlagen.

 • Factsheet | Verantwoorde soja

  De factsheet ‘Verantwoorde soja’ gaat in hoe de Nederlandse zuivelketen het gebruik van soja duurzaam heeft gemaakt. Sinds 2015 wordt er in heel Nederland 100% verantwoorde soja voor het veevoer van melkkoeien gebruikt. De soja die Nederlandse melkveehouders gebruiken, is geheel afgedekt met certificaten voor verantwoorde soja.

 • Rapport | Grondgebondenheid

  In het rapport 'Grondgebondenheid als basis voor een toekomstbestendige melkveehouderij' wordt de uitgebreide visie van de Comissie Grondgebondenheid gepresenteerd. Deze visie wordt breed gedragen en biedt de melkveehouderij een perspectiefvolle toekomst.

 • Rapport | Klimaatverantwoorde zuivelsector

  De NZO onderschrijft het belang van de klimaatopgave die volgt uit het internationale Klimaatakkoord van Parijs en wil de uitstoot van broeikasgassen in de zuivelketen de komende jaren fors verminderen. De plannen die de zuivelsector heeft staat in het rapport 'Klimaatverantwoorde zuivelsector in Nederland'

Voeding

 • Artikel | De Zuivelmatrix

  o Wetenschappelijk onderzoek richt zich steeds vaker op de gezondheidseffecten van voedingsmiddelen. Want een voedingsmiddel is meer dan de som van de voedingsstoffen. In de wetenschap noemen ze dat de voedingsmatrix. Het document 'De Zuivelmatrix', die eerder als artikel verscheen in Voeding Magazine, geeft de wetenschappelijke stand van zaken rondom de matrix van melk, yoghurt en kaas.

 • Artikel | Ecologische voetafdruk

  Gezond en duurzaam eten is niet zo makkelijk als het lijkt. Zo leidt ‘eet minder dierlijk en meer plantaardig’ niet per definitie tot een duurzamer voedingspatroon. In het document ‘Verkleinen van de ecologische voetafdruk’, die eerder als artikel verscheen in Voeding Magazine, wordt op basis van berekening met Optimeal bekeken welke duurzaamheidsregels het beste hun doel dienen.

 • Brochure | Milieueffect zuivelvervanging

  In de brochure ‘Milieueffect Zuivelvervanging’ wordt er stilgestaan bij de effecten van vervanging van zuivel. Met behulp van het programma Optimeal® is aangetoond dat er nauwelijks milieuwinst te behalen is bij vervanging van zuivel in de voeding van volwassen Nederlandse mannen en vrouwen.

 • Factsheet | Aanbevelingen zuivel

  In de factsheet ‘Aanbevelingen zuivel’ wordt ingegaan op de voedingsstoffen die in zuivel zitten. Melk en zuivelproducten behoren tot de basisvoedingsmiddelen. Dankzij de hoge ‘nutriëntendichtheid’ leveren melk en melkproducten veel belangrijke voedingsstoffen en relatief weinig energie. Melk, yoghurt en kaas staan daarom in de Schijf van Vijf.

 

 • Factsheet | Diabetes richtlijnen

  In de Voedingsrichtlijn diabetes van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) wordt het belang van de kwaliteit van voeding en een gezond voedingspatroon benadrukt. In de factsheet ‘Diabetes richtlijnen’ wordt uitgelegd dat het advies om de consumptie van verzadigd vet te beperken blijft gelden, maar dat er een expliciete uitzondering wordt gemaakt voor (volle) zuivelproducten.

 • Factsheet | Sustainable diet

  Om de groeiende wereldbevolking op een verantwoorde manier te kunnen voeden, hebben we duurzaam en gezond voedsel nodig. Onderzoeken van de Wereldvoedselorganisatie (FAO) en het Wereld Natuur Fonds (WNF) laten dan ook zien dat zuivel heel goed past in een duurzaam, gezond en betaalbaar voedingspatroon. Dat staat beschreven in de factsheet ‘Sustainable diet’.

 • Rapport | Productherformulering

  In het rapport 'Productherformulering in Nederlandse Zuivel' staat de bijdrage van de Nederlandse zuivelsector aan het Akkoord Verbetering Productsamenstelling. Er wordt uitgelegd wat de doelen, uitdagingen en grenzen, resultaten en randvoorwaarden zijn en wat het flankerend beleid hierbij inhoudt.

 • Video | Voedingsexperts over zuivel

  In de video ‘Voedingsexperts over zuivel’ geven vier vooraanstaande voedingsexperts hun visie op melk en zuivelproducten in onze voeding: diëtist en leefstijlcoach Yneke Vocking, sportdiëtist Gunilla Boomsma, diëtist Elly Kaldenberg en voedingskundige Suzan Tuinier. Wat vinden zij dat je dagelijks nodig hebt? Hoe kijken zij aan tegen negatieve berichten over zuivel in de media? En welke producten adviseren ze aan sporters?

Kwaliteit

 • Brochure | Gegarandeerde kwaliteit

  Nederlandse zuivelondernemingen leveren 365 dagen per jaar zuivelproducten van uitstekende kwaliteit. Zij beschikken over een uniek ketenkwaliteitssysteem, waarin intensief samengewerkt en onafhankelijk gecontroleerd wordt om de kwaliteit te handhaven en incidenten te voorkomen. Dit staat beschreven in de brochure ‘Gegarandeerde kwaliteit’. Van gras tot glas worden zo de kwaliteit en de veiligheid van elke druppel melk geborgd.

 • Factsheet | Controle

  In de factsheet ‘Controle’ wordt ingegaan op het feit dat melkveehouders dagelijks bezig zijn met de gezondheid en het welzijn van hun koeien. Ook zuivelondernemingen vinden diergezondheid en dierenwelzijn erg belangrijk, daarom worden alle melkveebedrijven hierop gecontroleerd.

Markt

 • Brochure | Circulaire economie

  In de brochure ‘Circulaire economie’ wordt ingegaan op het feit dat de Nederlandse zuivelsector van oudsher deels gebaseerd is op een circulair voedselsysteem. Zo grazen koeien vaak op gronden die niet geschikt zijn voor akkerbouw en zetten koeien dit gras, dat voor mensen onverteerbaar is, om in melk en voorzien ons daarmee van een heerlijk voedselproduct met hoogwaardige eiwitten.

 • Factsheet | Brexit

  Groot Brittannië is een grote markt en een belangrijke exportbestemming voor Europese zuivel. Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie kan grote invloed hebben. Een ‘harde’ Brexit is nadelig voor de Nederlandse zuivelsector. In de factsheet ‘Brexit’ wordt ingegaan op de gevolgen van de Brexit voor de zuivelindustrie.

 • Factsheet | Circulaire economie

  De zuivelsector werkt al jaren aan processen en technieken die circulair zijn. Hoewel nog lang niet de gehele keten circulair is, zijn er wel sprekende voorbeelden van een circulaire zuiveleconomie. Wat de zuivelindustrie allemaal doet om meer en meer circulair te worden, is te vinden in de factsheet ‘Circulaire economie’.

 • Factsheet | Prijsschommelingen

  Prijsschommelingen zijn onvermijdelijk in de zuivelmarkt. Vraag en aanbod kunnen snel veranderen onder invloed van bijvoorbeeld weersomstandigheden, wisselkoersen of economische ontwikkelingen in bepaalde markten. In de factsheet ‘Prijsschommelingen’ wordt uitgelegd wat dit voor de zuivelsector betekent en hoe hiermee omgegaan wordt.

 • Rapport | De Kracht van Zuivel

  Het rapport ‘De kracht van Zuivel’ is het rapport over het economisch en maatschappelijk belang van de zuivelsector. Hierin komt naar voren dat de Nederlandse zuivelsector van groot belang is voor de BV Nederland, een bijdrage kan leveren aan wereldwijde voedselzekerheid, behoort tot de wereldtop als het gaat om innovatie en blijft verduurzamen.