Duurzaam

Zuivelketen levert bijdrage aan realisatie Klimaatakkoord

De Nederlandse zuivelsector streeft naar een verantwoorde ontwikkeling van de melkveehouderij, die binnen de milieurandvoorwaarden opereert. Om dat te realiseren hebben de melkveehouders verenigd in LTO Nederland en de Nederlandse Zuivel Organisatie concrete doelen gesteld op de thema’s klimaat en energie, diergezondheid, biodiversiteit en weidegang. De voortgang op deze doelen wordt jaarlijks gemonitord door een onafhankelijke partij.

Bijdrage zuivelketen aan Klimaatakkoord

De zuivelketen zal een bijdrage leveren aan realisatie van het internationale klimaatakkoord zoals afgesproken in Parijs. Daarvoor richt zij zich onder andere op een duurzame opwekking van energie, energiebesparing en op het verlagen van broeikasgasemissies, bijvoorbeeld door het sluiten van de kringloop, een langere levensduur van het vee en een optimale bemesting.

Een krimp van de melkveestapel in Nederland levert in de visie van de zuivelsector geen wezenlijke bijdrage aan realisatie van de internationale klimaatdoelstellingen. Wetende dat de wereldwijde vraag naar zuivelproducten toeneemt, betekent een krimp van een klimaatefficiënte melkveestapel dat de zuivelproductie verschuift naar landen met een minder klimaatefficiënte veehouderij.  Dat kan negatief uitwerken op realisatie van de internationale klimaatdoelstellingen. In dat verband heeft het Planbureau voor de Leefomgeving recent gewaarschuwd voor een ‘weglekeffect’, waardoor op mondiale schaal de emissies niet afnemen.

Klik hieronder voor het plan “Klimaatverantwoorde zuivelsector in Nederland”.

Klimaatverantwoorde zuivelsector in Nederland