Homepage, Nieuws

Zuivelsector draagt bij aan klimaatopgave

Het Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft de ‘Balans voor de Leefomgeving 2018’ uitgebracht. In deze rapportage over de staat van milieu, natuur en ruimte stelt het PBL dat overheden en maatschappelijke partners samen Nederland duurzaam moeten vernieuwen. De Nederlandse zuivelsector is al jaren voorloper op het gebied van duurzaamheid. De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) onderschrijft het belang van de klimaatopgave die volgt uit het internationale Klimaatakkoord van Parijs en wil de uitstoot van broeikasgassen in de zuivelketen de komende jaren fors verminderen.

Melkveehouders en zuivelondernemingen werken in de Duurzame Zuivelketen op eigen initiatief al jaren samen aan de reductie van broeikasgassen. Dat gebeurt onder meer door efficiënter om te springen met hulpbronnen als mineralen, energiebesparing en door duurzame energie op te wekken via zonnepanelen, windmolens, maar bijvoorbeeld ook door het gebruik van aangepast veevoer, en door minder kunstmest te gebruiken. Daarnaast wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met andere duurzaamheidsthema’s die de sector en de maatschappij belangrijk vinden, zoals het grondgebonden karakter van de melkveehouderij, de weidegang en het behoud van biodiversiteit. Bovendien gaat de inzet van de zuivelsector uit van een economisch gezonde bedrijfstak die voldoende inkomen genereert voor melkveehouders, zodat zij in staat zijn stappen te zetten die leiden tot minder uitstoot van broeikasgassen op hun bedrijf.

Concrete bijdrage

Deze plannen, “Klimaatverantwoorde zuivelsector in Nederland”, zijn ingebracht aan de landbouwtafel en onderdeel van de onlangs gepresenteerde “Voorstel van hoofdlijnen van het Klimaatakkoord”.  Daarmee heeft  de zuivelsector zelf aangegeven een concrete bijdrage aan vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland tot 2030 te leveren. De komende jaren zullen we bekijken welke inspanningen extra geleverd moeten worden voor het behalen van  een (mogelijke) klimaatopgave in 2050. Daarbij zullen we onder meer letten op het gelijke speelveld in de EU, inclusief de maatregelen die andere lidstaten al hebben genomen en nog zullen nemen.

De NZO deelt de mening van het kabinet, zoals verwoord in het regeerakkoord, dat technische maatregelen sterk de voorkeur hebben boven volumebeperkende maatregelen om de klimaatdoelen te bereiken. Krimp van de veestapel in Nederland zou leiden tot aanwas van vee in het buitenland, waardoor de hier gerealiseerde reductie van broeikasgassen weer teniet wordt gedaan. Hiermee wordt ‘Nederland armer en de wereld warmer’.

Klik hieronder voor het plan “Klimaatverantwoorde zuivelsector in Nederland”.

Klimaatverantwoorde zuivelsector in Nederland