Nieuws

Centrale rol voor KringloopWijzer in verduurzaming zuivelketen

De zuivelondernemingen verenigd in de Nederlandse Zuivel Organisatie benadrukken het belang van de KringloopWijzer als centraal instrument bij de verdere verduurzaming van de zuivelketen. De KringloopWijzer verschaft melkveehouders inzicht in de mineralenstroom op hun bedrijf. Zij kunnen daarmee zien hoe hun bedrijf op dat gebied presteert ten opzichte van andere melkveebedrijven. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de Centrale Database KringloopWijzer, die gegevens bevat van de mineralenstromen op alle melkveebedrijven in Nederland. En daarmee laat het instrument ook zien wat de daadwerkelijke situatie rond de verschillende mineralenstromen. Het instrument kan veehouders bovendien binnenkort ook inzicht geven in de uitstoot van broeikasgassen op hun bedrijf. Daarvoor is een speciale CO2-tool ontwikkeld die veehouders op hun eigen bedrijf kunnen toepassen.

De Kringloopwijzer heeft ook directe voordelen voor melkveehouders. Zo resulteert het sluiten van kringlopen op bedrijfsniveau ook in lagere input van nutriënten door veevoer en kunstmest. Dit leidt tot lagere operationele kosten en een lagere milieudruk van het melkveebedrijf.

De via de KringloopWijzer verzamelde bedrijfsgegevens geven inzicht in de duurzaamheidsprestaties van de gehele melkveehouderij. Op deze manier wordt de KringloopWijzer een steeds belangrijker instrument waarmee de zuivelketen kan aantonen dat zij daadwerkelijk verduurzaamt, zowel op bedrijfsniveau als op sectorniveau. Een verdere verduurzaming van de zuivelketen is noodzakelijk om de ‘license to produce’ te behouden. Dit heeft vanzelfsprekend een positief effect op de positie van het individuele melkveebedrijf als van de zuivelketen in het geheel.

Regiobijeenkomsten voor melkveehouders

De komende maanden zullen bestuurders en bedrijfsadviseurs van de sectorpartijen die bij de ontwikkeling van de KringloopWijzer betrokken zijn, de mogelijkheden van het management-instrument onder de aandacht brengen bij melkveehouders. Tijdens deze regiobijeenkomsten zullen zij ook ingaan op het belang dat afnemers van zuivelproducten en maatschappelijke organisaties hechten aan een duurzamere zuivelketen.

KringloopWijzer jaarlijks vernieuwd

De ontwikkeling van de KringloopWijzer staat daarom niet stil. Het instrument wordt jaarlijks vernieuwd. Deels gaat het om technische aanpassingen, deels betreft het inhoudelijke verbeteringen. Daarbij wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met alle bedrijfstypen. De sectorpartijen die het initiatief tot de Kringloopwijzer hebben genomen, staan open voor verdere verbeteringen. Dat vergroot het niet alleen de kracht van de KringloopWijzer. Een duurzamere melkveehouderij versterkt ook de internationale marktpositie van de Nederlandse zuivelketen.