Met respect voor mens, dier en milieu 

De Nederlandse zuivelindustrie wil een vitale sector zijn die met respect voor mens, dier en milieu melk en zuivelproducten produceert. Om dat te realiseren werken zuivelondernemingen nauw samen met melkveehouders. Dat doen zij binnen de Duurzame Zuivelketen. In dit samenwerkingsverband hebben zij concrete doelen gesteld op een aantal thema’s. 

Lees meer

Zo willen zij de uitstoot broeikasgassen reduceren en efficiënter omgaan met energie. Ook willen zij de levensduur van koeien verlengen, de weidegang bevorderen en er voor zorgen dat antibiotica verantwoord worden ingezet volgens de standaarden van de Autoriteit Diergeneesmiddelen. Ook zijn er doelen met betrekking tot de uitstoot van fosfaat en ammoniak en is er het streven om 100% verantwoorde soja te gebruiken. Daarnaast wil de zuivelindustrie er voor zorgen dat de biodiversiteit behouden blijft.

Het onderzoeksinstituut Wageningen Economic Research monitort elk jaar de voortgang die zuivelondernemingen en melkveehouders op de doelen boeken. Uit die rapportage blijkt dat de afgelopen jaren vooruitgang is geboekt op een aantal thema’s. Zo zijn doelen voor verantwoord antibioticagebruik, energie-efficiëntie, weidegang, verantwoorde soja en voor de uitstoot van fosfaat gerealiseerd. Op andere thema’s moeten nog stappen worden gezet. Dat is onder meer het geval bij de reductie van broeikasgassen, het verminderen van de uitstoot van ammoniak en bij het streven om de levensduur van melkvee te verlengen.

Klimaatakkoord

De zuivelketen wil een bijdrage leveren aan het internationale klimaatakkoord zoals afgesproken in Parijs. Daarvoor probeert zij onder andere energie duurzaam op te wekken, energie te besparen en broeikasgasemissies te reduceren. Dat laatste kan bijvoorbeeld bereikt worden door het sluiten van de kringloop, een langere levensduur van het vee en door gewassen optimaal te bemesten.

In de visie van de zuivelsector levert een krimp van de melkveestapel in Nederland geen wezenlijke bijdrage aan de internationale klimaatdoelstellingen. Wetende dat de wereldwijde vraag naar zuivelproducten toeneemt, zal een krimp van de Nederlandse melkveestapel betekenen dat de zuivelproductie zich verplaatst naar landen die wellicht minder efficiënt produceren.  Als gevolg van dat ‘weglekeffect’, zullen de emissie op mondiale schaal niet afnemen.

Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy