• nl
  • en

Nederlandse melk is steeds duurzamer

Nederlandse melk is steeds duurzamer. Dankzij de steeds duurzamere melkproductie is de zuivelsector in Nederland toekomstbestendig. Dat is goed voor de planeet en de consument, én voor de melkveehouder en zuivelonderneming. Alle maatregelen en concrete doelen voor duurzame melkproductie zijn opgesteld door de Duurzame Zuivelketen  – een samenwerking tussen zuivelondernemingen en melkveehouders. Zo kunnen we blijven genieten van een lekker glas melk, Hollandse kaas en het typisch Nederlands weidelandschap.

Lees meer

De Nederlandse zuivelsector streeft naar een verantwoorde ontwikkeling van de melkveehouderij die binnen de milieurandvoorwaarden opereert. Zij heeft al veel succesvolle maatregelen genomen om Nederlandse melk duurzamer te maken. Zo gebruikt de Nederlandse zuivelsector al sinds 2015 100% verantwoorde soja in het krachtvoer wat melkkoeien naast het vele gras te eten krijgen. Voor de teelt van verantwoorde soja worden géén bomen gekapt in tropische regenwouden en worden landrechten van kleine boeren gerespecteerd. Daarnaast is de uitstoot van broeikasgassen per liter melk in Nederland een van de laagste ter wereld, wat komt door een zeer efficiënte productie. Ook laten steeds meer melkveehouders hun koeien in de wei grazen. De zuivelsector stimuleert dit door een extra premie voor weidemelk te betalen. Daarnaast helpen meer dan 80 partijen, binnen het Convenant Weidegang, melkveehouders met weidegang. Door deze duurzame maatregelen zijn steeds meer melkveebedrijven grondgebonden. Ze hebben een eigen huiskavel met gras waar hun koeien van grazen, ze halen de rest van het ruw- en krachtvoer uit de eigen omgeving en ook de mest wordt gebruikt voor een lokale voer-mestkringloop.  

Klimaatakkoord

De zuivelketen levert een bijdrage aan het internationale klimaatakkoord zoals afgesproken in Parijs. Daarvoor richt zij zich onder andere op een duurzame opwekking van energie, energiebesparing en op het verlagen van broeikasgasemissies. Dat laatste kan bijvoorbeeld bereikt worden door het sluiten van de kringloop, een langere levensduur van het vee en een optimale bemesting.

Een krimp van de melkveestapel in Nederland levert in de visie van de zuivelsector geen wezenlijke bijdrage aan de internationale klimaatdoelstellingen. Wetende dat de wereldwijde vraag naar zuivelproducten toeneemt, betekent een krimp van een klimaatefficiënte melkveestapel dat de zuivelproductie verschuift naar landen met een minder klimaatefficiënte veehouderij.  Dat kan negatief uitwerken op realisatie van de internationale klimaatdoelstellingen. In dat verband heeft het Planbureau voor de Leefomgeving recent gewaarschuwd voor een ‘weglekeffect’, waardoor op mondiale schaal de emissies niet afnemen.

Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy