Binnen de zuivelsector werkt de NZO samen met verschillende partners in binnen- en buitenland.

ZuivelNL

De ketenorganisatie ZuivelNL is in januari 2014 opgericht door LTO Nederland en de NZO. De organisatie biedt een platform voor overleg met partijen als de veevoederindustrie, dierenartsen, de zuivelhandel en de retail. Vertegenwoordigers van deze branches kunnen participeren in themagroepen die zich richten op onderwerpen als voedselveiligheid, diergezondheid, kennis, innovatie en verduurzaming.

ZuivelNL richt zich ook op het inwinnen van marktinformatie en op het inrichten en faciliteren van een veterinair exportpunt. Hiermee kunnen mogelijke handelsbelemmeringen worden voorkomen of indien nodig zo snel mogelijk uit de weg worden geruimd.

Bezoek website

Duurzame Zuivelketen

De NZO heeft samen met LTO Nederland aan de wieg gestaan van de Duurzame Zuivelketen, een initiatief waarin zuivelondernemingen en melkveehouders zich gezamenlijk inzetten voor een toekomstbestendige zuivelketen, zowel in de markt als in de maatschappij.

De zuivelsector wil zich op verantwoorde wijze verder ontwikkelen met respect voor dier, omgeving en milieu. Om dat te realiseren heeft de Duurzame Zuivelketen concrete doelen gesteld op het gebied van klimaat en energie, diergezondheid en dierenwelzijn, weidegang en biodiversiteit en milieu. Het kennisinstuituut LEI monitort en publiceert jaarlijks de voortgang.

Bezoek website

Courage

Courage is de aanjager van de innovatie in de Nederlandse melkveehouderij. Zij werd in 2004 opgericht door LTO Nederland en de NZO. Courage heeft een alliantie met het Innovatienetwerk van het ministerie van Economische Zaken en werkt nauw samen met het Initiatief Duurzame Zuivelketen.

De organisatie richt zich op het versterken van de positie van de zuivelsector door fundamentele vernieuwing op lange termijn. Courage streeft naar een toekomst waarin melkveebedrijven een bestaan hebben en midden in de samenleving staan. Daarom zet zij projectmatig innovaties in gang en zoekt zij naar manieren om de sector te verbinden met de markt en de maatschappij.

Bezoek website

Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie  | FNLI

De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) is de branchevereniging voor de levensmiddelenindustrie. De NZO is actief lid van de FNLI en participeert in verschillende commissie en werkgroepen.

De leden van de FNLI ontwikkelen een gemeenschappelijk beleid op allerlei gebieden, van gezonde voeding en duurzaamheid tot marketing en leefstijl. Namens haar leden reageert de FNLI op wetsvoorstellen uit Den Haag of Brussel die van invloed zijn op de levensmiddelenindustrie.

Bezoek website

VNO-NCW

VNO-NCW behartigt de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven. De organisatie maakt zich hard voor een excellent ondernemings- en vestigingsklimaat. Zij vertegenwoordigt in totaal zo’n 90 procent van de private werkgelegenheid in Nederland. De NZO is bij VNO-NCW aangesloten en is in het dagelijks bestuur vertegenwoordigd.

Bezoek website

AWVN

De NZO is lid van de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN). Deze organisatie voert namens ruim 750 bedrijven en brancheverenigingen de onderhandelingen met vakorganisaties over arbeidsvoorwaarden. Daarnaast geeft zij advies over arbeidsvraagstukken. De AWVN is betrokken bij meer dan de helft van alle cao’s in Nederland.

Bezoek website

Stichting BedrijfstakPensioenfonds voor de Zuivel | BPZ

Stichting BedrijfstakPensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie (BPZ) bestaat sinds 1 januari 2015. Het pensioenfonds is opgericht door de sociale partners in de zuivelindustrie. Het fonds voert de pensioenregeling uit van de bij de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) aangesloten ondernemingen die zich hebben verbonden aan de ‘Collectieve Arbeidsovereenkomst Pensioenen 2015 voor de Zuivelindustrie’. Daarnaast zijn er enkele zuivelverwante ondernemingen die zich vrijwillig bij pensioenfonds Zuivel hebben aangesloten.

Bezoek website

European Diary Association | EDA

De European Diary Association (EDA) behartigt de belangen van de Europese zuivelindustrie bij Europese instellingen zoals de Europese Commissie en het Europees Parlement. De samenwerking binnen de EDA zorgt voor een gemeenschappelijk geluid van de Europese zuivelindustrie en een open dialoog met de Europese instellingen.

De NZO is actief lid van de EDA. Voor de zuivelindustrie is de EDA een platform waarin kennis wordt gedeeld en waar gemeenschappelijk beleid wordt besproken op het gebied van economie en handel, voedsel en gezondheid, voedselveiligheid en duurzaamheid.

Bezoek website

European Milk Forum | EMF

Het European Milk Forum (EMF) is in 2011 opgericht door zuivelbrancheorganisaties uit zeven Europese landen. Doel van het EMF is de informatievoorziening over de nutriëntenrijkdom van melk en melkproducten te verbeteren. Daarnaast streeft het EMF naar een groter bewustzijn dat melk en melkproducten een rol hebben in een gezond en evenwichtig voedingspatroon.

Milk, Nutritious by Nature is de informatiecampagne die science based informatie verspreidt over de nutriëntenrijkdom van melk en melkproducten en over de rol van zuivel in een gezond voedingspatroon.

Op dit moment zijn acht landen lid van het EMF: België, Denemarken, Frankrijk, Ierland, Italië, Nederland, Noord-Ierland, Noorwegen en Oostenrijk.

Bezoek website

International Dairy Federation | IDF

De International Dairy Federation (IDF) vertegenwoordigt de wereldwijde zuivelsector bij intergouvernementele organisaties zoals de FAO (Food and Agricultural Organization), de OIE (World Organisation for Animal Health) en de Codex Alimentarius (VN-organisatie die internationale normen ontwikkelt voor levensmiddelen).

De IDF is opgericht in 1903 en bestaat uit een netwerk van meer dan 1000 zuivelexperts uit de hele wereld die werkzaam zijn in de zuivelindustrie, laboratoria en wetenschappelijke instellingen. Op basis van hun expertise en kennis brengt IDF informatie naar buiten die gebaseerd is op wetenschappelijke feiten.

De Nederlandse zuivelsector is bij de IDF vertegenwoordigd via het Nederlandse Nationaal Committee (NNC) van IDF waarvan de NZO lid is. Op verzoek van IDF organiseert het NNC in 2016 het World Dairy Summit. Deze wereldwijde bijeenkomst brengt circa 1500 mensen bijeen die zich willen informeren over de laatste stand van zaken omtrent zuivel, melkproductie en  en zuivelverwerking. De World Dairy Summit wordt in 2016 gehouden in Rotterdam tussen 17 en 19 oktober 2016. Het thema wordt eind 2014 bekend gemaakt.

Bezoek website

Global Dairy Platform | GDP

Het Global Dairy Platform (GDP) is een internationale organisatie van zuivelondernemingen en –organisaties en is opgericht in 2006. De NZO is Association Member van de GDP.

Het GDP streeft naar samenwerking tussen internationale zuivelbedrijven en –organisaties bij gemeenschappelijke onderwerpen, zoals voeding, duurzaamheid en het bevorderen van innovatief onderzoek. Doel is om bij consumenten meer waardering te creëren voor de natuurlijke rijkdom van melk en zuivelproducten en voor hun belangrijke en smaakvolle rol in een gezond voedingspatroon.

Bezoek website
Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy