10 oktober 2019

NZO maakt zich grote zorgen over stikstofaanpak kabinet

De Nederlandse Zuivel Organisatie maakt zich grote zorgen over de wijze waarop het kabinet de stikstofproblematiek wil aanpakken. De beoogde maatregelen gaan veel verder dan noodzakelijk. Zij hebben een ongekende impact op de melkveehouderij, de melkverwerkende industrie en alle andere schakels in de zuivelketen in Nederland. Dat stelt de NZO in een brief die zij samen met een groot aantal organisaties in de zuivelketen (Biohuis, LTO Vakgroep Melkveehouderij, NMV, NAJK, Netwerk GRONDig en ZuivelNL) aan de minister van Landbouw heeft gestuurd.

De zuivelsector wil actief meewerken aan een oplossing voor de stikstofproblematiek waar heel Nederland voor staat. Er moet een nieuwe balans gevonden worden tussen economische activiteit en de natuur. De zuivelsector vervult daarin een belangrijke rol. Wij dragen bij aan de economie en zijn dragers van het Nederlandse platteland.

De uitspraak van de Raad van State richt zich op het verlagen van de depositie van stikstof op Natura 2000-gebieden. De door het kabinet voorgestelde maatregelen gaan veel verder en daarmee ook veel verder dan de adviezen van de commissie Remkes.

Wij constateren dat andere partijen buiten de landbouw ongelimiteerd stikstofruimte kunnen kopen in de landbouw. In dit vrije marktmechanisme zullen partijen met de grootste financiële armslag de winnaar worden, met als gevolg een leegloop van de veehouderijsectoren en indirect het platteland.

Bovendien wil het kabinet dat bij overdracht van stikstofruimte altijd 100% van de fosfaatrechten die aan de betreffende productielocatie zijn gekoppeld, worden ingenomen. Hiermee zet het kabinet de sector volledig op slot. Voor melkveehouders is dan geen ontwikkelruimte meer aanwezig. Zij kunnen niet meer investeren in verdere verduurzaming van de sector, wat wel noodzakelijk is met het oog op de klimaatafspraken en kringlooplandbouw.

Wij concluderen dat er blijkbaar in dit land geen plaats en perspectief meer is voor een dynamische, duurzame en innovatieve melkveehouderij. Wij kunnen ons dat niet voorstellen. Het grote geld gaat het platteland regeren en de veestapel wordt ongestructureerd verkleind zonder een relatie te leggen naar het probleem waar het om gaat: de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Tot slot is het gewenst om de onzekerheden over de meet- en berekenmethodiek weg te nemen en hierover op korte termijn brede overeenstemming te krijgen.

Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy