14 februari 2024

Rapport ABN AMRO maakt obstakels in energietransitie zichtbaar

In de publicatie ‘ESG & Economie – 2030 klimaatdoel voor veel sectoren binnen bereik’ heeft ABN AMRO gekeken naar de impact die de inzet van koolstofarme technologieën in de sectoren heeft. 

De Nederlandse zuivelindustrie, werkt al jaren aan energiebesparing en energie-efficiëntere productie. Zo draagt ze bij aan de opgave van de Nederlandse industrie om de CO2-emissie te verkleinen en de Nederlandse doelstellingen voor 2030 en 2050 te behalen. De elektrificatie van processen is een belangrijke weg voor de zuivelfabrieken om de CO2-emissie verder te verkleinen.

ABN AMRO geeft aan dat het pad naar klimaatneutraliteit in 2050 niet vlekkeloos zal verlopen. De groeiende vraag naar elektriciteit en de daarmee gepaard gaande grote investeringen om fabrieken aan te laten sluiten op het bestaande elektriciteitsnetwerk en de verbetering en uitbreiding van het elektriciteitsnet.

“Het tempo van de transitie wordt nu onder andere belemmerd door de beperkte netcapaciteit en de trage uitbreiding daarvan. De emissieproductie potentie van koolstofarme technologieën kan echter hoog zijn, zodra bestaande obstakels zijn weggenomen of verkleind”.
-Casper Burgering, Senior Econoom Sustainability Research-

Stappen zijn te maken, maar overheidsbeleid is cruciaal
De publicatie van ABN AMRO geeft aan dat er veel mogelijk is, maar dat voor energie-intensieve industrieën met een grote warmtevraag, zoals voedingsmiddelen, de uitdaging voor verduurzaming nog relatief groot is. Overheidsbeleid is cruciaal en maatwerk noodzakelijk. Ondersteunend beleid vanuit de overheid is ook van groot belang voor de zuivelfabrieken die verder willen verduurzamen.

Wat hebben de Nederlandse zuivelfabrieken nodig om te verduurzamen?
De infrastructuur van het elektriciteitsnetwerk moet worden versterkt in het landelijk gebied, zodat ook de zuivelfabrieken – meestal gelegen in de periferie van Nederland – over voldoende (groene) elektriciteit kunnen beschikken.

Duidelijkheid en lange termijnperspectief zijn voor de zuivelindustrie cruciaal om maatregelen gericht op CO2-emissie reductie te kunnen nemen. Denk daarbij aan het stimuleren en faciliteren door verbeterde toegang tot subsidies te verbeteren en ruime toegang tot subsidies voor procesefficiency en andere maatregelen. Bijvoorbeeld installatie van warmtepompen of e-boilers. Ook dienen oplossingen te komen gericht op snelle vergunningverlening.

Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy