13 juni 2022

Stikstofplannen kabinet onrealistisch en onwenselijk

De nieuwste plannen van het kabinet om stikstof te reduceren zijn onrealistisch en onwenselijk. De plannen ondermijnen de toekomst van een vitale sterke bedrijfstak met een grote economische, maatschappelijke en sociale spilfunctie in het landelijk gebied. Er dreigt kaalslag van het landelijk gebied.

In de Coalitie Toekomstige Melkveehouderij (CTM) hebben melkveehouders, LTO Nederland, NAJK, Rabobank en de zuivelondernemingen (NZO) concrete voorstellen gedaan voor stikstofreductie. Deze voorstellen zijn doorgerekend door Wageningen Universiteit; ze zijn realistisch, uitvoerbaar en hebben draagvlak. Ze bieden bovendien perspectief aan melkveehouders die willen investeren in duurzame oplossingen. Met deze plannen heeft het kabinet tot op heden niets gedaan.

Nu de uitvoering van het kabinetsbeleid zich nadrukkelijk naar de provincies verplaatst, vragen wij aan de provinciale bestuurders om deze concrete voorstellen, van dit brede collectief, in de gebiedsprocessen op te nemen. Ook roepen we de Tweede Kamer op om deze sectorplannen op te nemen in de uitvoering van het kabinetsplan (NPLG). Waarbij het faciliteren van technologie voor het reduceren van stikstof, en ammoniak in het bijzonder, een belangrijke plaats dient te krijgen. Op deze wijze kan er recht worden gedaan aan de natuurlijke draagkracht en de sociale en economische kwaliteit van het landelijk gebied.

De Nederlandse Zuivel Organisatie is er namelijk van overtuigd dat om écht perspectief te bieden aan de melkveehouderij en de zuivelondernemingen in de provinciale gebiedsprocessen er een grote rol moet zijn voor technologie, in brede zin. Dit houdt in het toepassen van technologie in stalconcepten, voer- en managementmaatregelen. Dit moet stevige aandacht krijgen binnen alle ontwikkelrichtingen. Afhankelijk van de meest passende ontwikkelrichting in een bepaald gebied zal technologie altijd een deel van de oplossing zijn. Politieke partijen die dit ontkennen ‘boeren achteruit’.

Immers, de Nederlandse zuivelketen is voortdurend in transitie om een belangrijke bijdrage te leveren aan de mondiale voedselvoorziening. De toeleverende en verwerkende industrieën en de kennisinstellingen hebben Nederland als agro-kennisland op de kaart gezet. Hierdoor is zij één van de meest innovatieve zuivelsectoren in de wereld. Geef de sector de ruimte om dit blijvend waar te maken.

Met het document ‘Traditie, trots en transitie’  heeft NZO de Tweede Kamer nader geïnformeerd over haar visie op de stikstofplannen: 

Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy