31 mei 2024

WEcR: ‘Mestcrisis leidt tot substantiële inkomensverliezen’

De aangescherpte mestnormen van de Europese Unie hebben grote economische gevolgen voor de melkveehouderij. Uit een vandaag verschenen rapport van Wageningen Economic Research blijkt dat een groot deel van de melkveebedrijven een substantieel deel van het inkomen kan verliezen. Het voortbestaan van een deel van de melkveebedrijven komt serieus in gevaar, concludeert Wageningen Economic Research.

Door het vervallen van de derogatie, het instellen van bufferzones en de aanwijzing van zogenoemde ‘nutriënten verontreinigde gebieden’ mogen boeren minder dierlijke mest op hun land brengen. Het overschot aan mest kunnen ze slechts kwijt tegen prijzen die in korte tijd verdrievoudigd zijn. Tegelijkertijd moeten ze kosten maken voor de aanvoer van kunstmest. Daardoor kunnen melkveebedrijven gemiddeld 30.000 tot 40.000 euro aan inkomen verliezen. Voor een doorsnee melkveebedrijf betekent dat een inkomensverlies van 30%. Ook bedrijven met relatief weinig koeien die tot voor kort nog alle mest op hun bedrijf kwijt konden, moeten rekening houden met een substantieel inkomensverlies.

Effecten Plan van Aanpak Mestmarkt
Het onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), verkent de effecten van het Plan van Aanpak Mestmarkt dat minister Adema vorige maand naar de Tweede Kamer stuurde. Om de problemen op de mestmarkt het hoofd te bieden zet de minister in op onder meer bedrijfsbeëindigingsregelingen en op een efficiëntere benutting van fosfaat en stikstof in het veevoer. Als de mestplafonds voor fosfaat en stikstof worden overschreden hangt de melkveehouderij een generieke korting van de fosfaatrechten boven het hoofd. Door die korting kan er extra inkomensverlies optreden, mogelijk oplopend tot 28.000 euro voor een gemiddeld bedrijf, verwachten de onderzoekers.

Of de maatregelen van de minister daadwerkelijk soelaas bieden is afhankelijk van de uitwerking van zijn plan van aanpak. Samenwerking tussen de overheid, ketenpartijen en banken is volgens Wageningen Economic Research daarbij onontbeerlijk.

Het onderzoek laat zien hoe ernstig de situatie in de melkveehouderij is. Dat raakt ook de zuivelindustrie. Een integrale aanpak van alle duurzaamheidsopgaven waar de sector voor staat is belangrijk, waarbij alle partijen in de keten de kans krijgen om hun bedrijfsvoering aan te passen.

Lees hier het rapport: Appreciatie plan van aanpak mestmarkt

Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy