15 december 2021

Coalitieakkoord vraagt grote inspanningen van de zuivelsector

Het coalitieakkoord dat de VVD, D66, CDA en ChristenUnie vandaag hebben gepresenteerd stelt de zuivelsector voor enorme uitdagingen. Van zuivelondernemingen en melkveehouders worden grote inspanningen gevraagd.

De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) vindt dat de voorgestelde transitie van de landbouw alleen mogelijk is als het kabinet de sector perspectief biedt. Zodat melkveehouders- en zuivelondernemingen de mogelijkheid krijgen om te kunnen voldoen aan de gevraagde opgaven op gebied van stikstof, klimaat, bodem, water, biodiversiteit en dierenwelzijn.

Op deze thema’s hebben melkveehouders en zuivelbedrijven samen in de afgelopen jaren al de nodige stappen gezet. De coalitie vraagt de komende jaren extra inspanningen. Haar stikstofplannen gaan veel verder dan de huidige stikstofwet eist en waarop de NZO samen met LTO, NAJK en de Rabobank doorgerekende reductiemaatregelen heeft gebaseerd. Ook de nieuwe klimaatopgave is veel steviger dan het Nationaal Klimaatakkoord, dat de overheid met de zuivelketen sloot.

Zuivelondernemingen zijn bereid een bijdrage te leveren op voorwaarde dat ook andere partijen hun verantwoordelijkheid nemen. De NZO gaat graag met de overheid in gesprek om samen met andere partijen in de zuivelketen invulling te geven aan het realiseren van de gestelde doelen met de beschikbare fondsen. Zodat er perspectief blijft voor een vitale zuivelsector waar melkveehouders en zuivelondernemingen op duurzame wijze hoogwaardige producten kunnen blijven maken die passen in een gezond voedingspatroon.

Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy