09 september 2018

Zuivelindustrie steunt landbouwvisie minister Schouten

De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) heeft waardering voor de visie van minister Schouten op de toekomst van de landbouw. De visie sluit aan bij de inspanningen van de Duurzame Zuivelketen. Daarin werken NZO en de vakgroep Melkveehouderij van LTO Nederland al enkele jaren aan de verdere verduurzaming van de zuivelproductie in Nederland.

Minister Schouten zet de kringlooplandbouw centraal in haar visie. Ook de zuivelindustrie bevordert een omslag naar meer gesloten kringlopen. Zo sprak de NZO zich onlangs nadrukkelijk uit voor een grondgebonden melkveehouderij. Daarin betrekken melkveehouders een groot deel van de eiwitbehoefte voor hun bedrijf van eigen grond, of door samen te werken met naburige veehouders en akkerbouwers. Waardoor de behoefte om veevoergrondstoffen te importeren zal afnemen.

Ook draagt de zuivelsector bij aan de gewenste reductie van broeikasgassen. In de onderhandelingen voor het Klimaatakkoord heeft de NZO samen met de LTO-vakgroep Melkveehouderij een plan ingediend om de uitstoot van broeikasgassen in de keten te verminderen. Het plan bevat ook voorstellen die de kringloop in de melkveehouderij verbeteren.

De visie van de minister biedt mogelijkheden voor erkenning van de KringloopWijzer, een instrument waarmee melkveehouders de mineralen op hun bedrijf efficiënter kunnen benutten. NZO en LTO werken aan de doorontwikkeling ervan, zodat melkveehouders de mineralenstromen op hun bedrijf er in de toekomst mee kunnen verantwoorden.

Koe in de wei

Terecht hecht de minister aan de koe in de wei. Zuivelondernemingen stimuleren al een aantal jaren de weidegang van melkvee. Dat gebeurt onder meer door veehouders een premie te geven als zij hun koeien buiten laten grazen en door meer producten van weidemelk op de markt te brengen. De laatste jaren heeft dat er toe geleid dat er weer meer koeien buiten lopen.

Niet alleen in de melkveehouderij, ook verderop in de zuivelketen wordt gewerkt aan het sluiten van kringlopen. Zuivelondernemingen proberen gedurende het productieproces zoveel mogelijk een nieuwe bestemming te vinden voor restproducten, om verspilling in de keten te voorkomen.

De NZO steunt de minister in haar streven de kringlopen in de landbouw te sluiten. De zuivelondernemingen willen graag met de minister in gesprek om samen met de overheid de gewenste verandering tot stand te brengen.

Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy