23 januari 2019

Zuivelketen boekt vooruitgang op duurzaamheidsthema’s

De Nederlandse zuivelketen heeft in 2017 op veel duurzaamheidsthema’s vooruitgang geboekt. De afstand tot doelen is daarmee verkleind en bij drie thema’s zijn de doelen reeds gerealiseerd, zo blijkt uit de jaarlijkse monitoring van de verduurzaming van de zuivelketen.

Melkveehouders en zuivelondernemingen streven gezamenlijk naar een toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector. Daarvoor hebben hun belangenorganisaties LTO Nederland en de Nederlandse Zuivel Organisatie de Duurzame Zuivelketen opgezet. Jaarlijks laten zij de verduurzaming van de zuivelketen onafhankelijk beoordelen door Wageningen Economic Research.

In de rapportage over 2017 constateert het onderzoeksinstituut dat de zuivelketen op alle thema’s waarop zij actief is, flinke inspanningen levert om de gestelde doelen te realiseren. Het fosfaatreductieplan had in 2017 grote invloed op de resultaten. Dit plan leidde onder andere tot minder melkkoeien, een lagere jongveebezetting en een hogere melkproductie per koe. Dat was gunstig voor diverse doelen die de zuivelsector nastreeft. Zo daalde de fosfaatexcretie van de melkveestapel naar 86,8 mln. kg. Ook nam de uitstoot van broeikasgassen in 2017 af. De uitstoot die wordt toegerekend aan boerderijmelk daalde met 5,5% tot 1.143 gram CO2 per kilogram meetmelk. De carbon footprint van de hele keten (van de productie van voer en andere aangevoerde grondstoffen tot en met de verwerking en verpakking van de melk in de fabriek) werd 2,8% kleiner ten opzichte van 2016. Tegelijkertijd maakte de zuivelketen in 2017 meer gebruik van duurzame energie. Op basis van voorlopige cijfers is ook uitstoot van ammoniak afgenomen.

De afname van het aantal melkkoeien was ongunstig voor de gemiddelde levensduur van de melkveestapel, die gedaald is. De doelen op de thema’s verantwoord antibioticagebruik, energie-efficiëntie en verantwoorde soja zijn gehaald. De doelstelling bij weidegang was in 2017 binnen handbereik.

Om ook de overige doelen te kunnen behalen beveelt Wageningen Economic Research de Duurzame Zuivelketen aan de huidige werkwijze voort te zetten. Die geeft melkveehouders inzicht in hun duurzaamheidsprestaties en biedt hen handelsperspectief voor verbetering, gestimuleerd door prikkels om de verandering daadwerkelijk door te voeren.

Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy