04 augustus 2016

Zuivelondernemingen scherpen eisen voor veevoer aan

De hoogwaardige kwaliteit van zuivelproducten heeft Nederland een leidende positie in de internationale zuivelwereld bezorgd. Om die positie te behouden streeft de zuivelindustrie continu naar kwaliteitsverbetering. In dat verband is de kwaliteitsborging van veevoeders voor melkvee aangescherpt. Per 1 januari 2016 verlangen zuivelondernemingen van hun melkleveranciers dat zij uitsluitend veevoeders afnemen van bedrijven die op de witte lijst van diervoerbedrijven staan. Zuivelondernemingen hebben het voornemen hun leveringsvoorwaarden daar op aan te passen.

Aanscherpen eisen veevoer door zuivelondernemingen

Diervoerbedrijven op de witte lijst zijn lid van SecureFeed, de organisatie die de voedselveiligheid van alle diervoeders in de zuivel-, ei- en vleesketens borgt, of een gelijkwaardige organisatie. Ook beschikken zij over een voldoende getoetste aansprakelijkheidsverzekering voor geleverde diervoerders en leveren zij verantwoord geproduceerde soja met RTRS-certificaat of gelijkwaardig.

Veel gestelde vragen

1. Welke eisen stelt de zuivelindustrie per 1 januari 2016 precies aan het veevoer dat melkveehouders gebruiken?

Per 1 januari 2016 verlangen zuivelondernemingen van hun melkleveranciers dat zij uitsluitend veevoeders afnemen van bedrijven die aan volgende eisen voldoen:
– met alle relevante activiteiten aangesloten bij Securefeed (daarmee ook beschikken over het GMP+ FSA (voedselveiligheid) certificaat of gelijkwaardig) of gelijkwaardig;
– beschikken over het GMP+ FRA M103 certificaat (verantwoorde soja) of gelijkwaardig;
– beschikken over een productaansprakelijkheidsverzekering die voldoet aan gestelde eisen.
De bedrijven die aan deze eisen voldoen worden vermeld op een zogeheten witte lijst. Die is eigendom van de zuivelbedrijven die lid zijn van de Nederlandse Zuivel Organisatie. Zij beheren de lijst.

2. Waarom stelt de zuivelindustrie afname van veevoer van een bedrijf dat is aangesloten bij SecureFeed verplicht?

Om de hoogwaardige kwaliteit van zuivelproducten te kunnen blijven garanderen streeft de zuivelindustrie continu naar kwaliteitsverbetering in alle schakels van de keten. SecureFeed is een organisatie die de borging van al het veevoer in de keten coördineert.

3. Waarin verschilt de standaard die SecureFeed hanteert van de GMP+-normen die nu nog gelden?

De standaard die SecureFeed hanteert, wijkt op drie punten af van de GMP+-normen:
– SecureFeed voorziet er in dat alle deelnemende veevoederbedrijven aangeven welke grondstof zij van welke leverancier afnemen. Zowel deze leverancier als de grondstof wordt beoordeeld door SecureFeed. Een veevoerbedrijf kan geen grondstof gebruiken die niet is gekoppeld aan een geborgde leverancier;
– SecureFeed monitort de grondstoffen op een niveau die verder gaat dan de wet vereist;
– de audits die bij deelnemende veevoederbedrijven door controle-instanties worden uitgevoerd zijn aanvullend op de audits die onder GMP+-regime plaats hebben.
GMP+ blijft voor SecureFeed de basis, maar zij voegt daar een aantal extra eisen aan toe. Daarmee gaan de normen van SecureFeed verder dan de eisen die aan veevoerleveranciers in Duitsland of België worden gesteld.

4. Waarom is SecureFeed bij de controle op de grondstoffen strenger dan de wet voorschrijft?

De borging van het veevoer door SecureFeed is gebaseerd op het voorzorgsbeginsel. Dat houdt onder meer dat alle schakels in de veevoerketen actie ondernemen, voordat wettelijke en bovenwettelijke kwaliteitseisen van eindproducten in het geding kunnen komen door bijvoorbeeld kwalitatief mindere grondstoffen.

5. Gelden de nieuwe eisen alleen voor mengvoer of ook voor het andere voer dat koeien krijgen?

Al het voer dat een veehouders zijn koeien verstrekt en dat van derden afkomstig is, valt onder de normen van SecureFeed. Deze organisatie borgt de voedselveiligheid van alle diervoerders, waaronder mengvoeders, enkelvoudige voeders, natte bijproducten, ruwvoer, additieven en dergelijke.

6. Voor welk type veevoerbedrijven gelden de eisen precies?

Alle type diervoerbedrijven die voeders voor melkvee willen leveren moeten op de witte lijst staan. Dat geldt voor de producenten van de diervoeders, maar ook voor wederverkopers die namens een diervoederproducent optreden. Ook loonwerkers die diervoeder van andere bedrijven doorverkopen moeten op de witte lijst staan.

7. Moeten loonwerkers ook voldoen aan de eisen als zij voer willen leveren?

Zodra loonwerkers als fouragehandelaar en/of als wederverkoper van een veevoerproducent optreden, moeten zij voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden aan vermelding op de witte lijst. Indien loonwerkers zelf voer telen en dat rechtstreeks aan veehouders leveren wordt dat als een boer-boer-relatie beschouwd. Een aantal zuivelondernemingen verlangt dat de veehouder deze relaties in zijn administratie bijhoudt. Andere extra eisen worden er niet aan gesteld. Evenmin worden er specifieke eisen gesteld aan het veevoer dat een veehouder via een loonwerker van zijn land laat halen.

Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy